**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23** *****im. Wojsk Ochrony Pogranicza***** ***************w Wałbrzychu***************

Aktualności

10 marca 2020 16:05 | Aktualności

Konkurs fotograficzny.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY”
z okazji obchodów Dnia Książki oraz Tygodnia Bibliotek

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23
w Wałbrzychu ogłasza międzyszkolny konkurs fotograficzny

"Z książką mi do twarzy".

 

Tematem ocenianych fotografii powinno być czytanie, a dokładniej zamiłowanie do książek,
do czytania.

 

Fotografie formatu 21x15 należy przesłać do dnia 27.04.2020r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 maja

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23
w Wałbrzychu

REGULAMIN KONKURSU

 

1.Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Wałbrzychu.

 

  1. Celem konkursu „ Z książką mi do twarzy” jest:

 

Wizualizacja pasji czytania, miłości do książek.

 

Popularyzacja czytania, jako formy spędzania wolnego czasu (w domu, w miejscach publicznych takich jak: ulica, park, przychodnia, plac zabaw, sklep, autobus, szkoła, biblioteka).

Upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki, dialogu ze światem

    1. wyrażania emocji.

 

  1. Prace będą oceniane w następujących KATEGORIACH:

 

KATEGORIA I: szkoły podstawowe klasy I-III,

 

KATEGORIA II: szkoły podstawowe klasy IV-VIII

 

 

  1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku.

 

Autor fotografii przekazując zdjęcie na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych
i na publikację prac.

 

Należy uzyskać od osoby fotografowanej zgodę na wykorzystanie jej wizerunku (w przypadku dziecka - zgodę rodziców) i załączyć ją do przekazanej pracy.

 

5.Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 2 fotografie na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23; ul Andrzeja Struga 3; 58-301 Wałbrzych dopiskiem „biblioteka”. Zdjęcie należy podpisać na jego odwrocie oraz umieścić KATEGORIĘ.

 

  1. Do wysyłanej pracy konkursowej (zdjęcie) należy dołączyć w oddzielnej, zaklejonej kopercie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik 1 do regulaminu) oraz zgody osób fotografowanych na publikację wizerunku (załącznik 2a i 2b do regulaminu).

 

 

Załącznik 1 do regulaminu „Z książką mi do twarzy”

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY”

 

Ilość złożonych prac (max 2)........................................................................................................

 

Imię i nazwisko autora.............................................................................................................

 

Data urodzenia i klasa.............................................................................................................

 

Nazwa i adres szkoły.........................................................................................................

 

Szkolny koordynator konkursu.......................................................................................................

 

E-mail (gdzie przekazać informacje o wynikach i dniu rozstrzygnięcia konkursu) ........................................................

 

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych, na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonej do konkursu fotografii, na jej publiczną ekspozycję oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska
w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr23
w Wałbrzychu, oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych.

 

 

………………………………………………….

data i podpis autora zdjęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA OSOBY NIELETNIEJ

 

Ja, niżej podpisany…………....................................................................................................

Imię i nazwisko

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ……………………………………………………………..

Imię i nazwisko

 

w konkursie fotograficznym Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY” i akceptuję regulamin konkursu.

 

………………………………………………….

data i podpis rodzica

 

 

 

Załącznik 2a do regulaminu „Z książką mi do twarzy”

 

 

OŚWIADCZENIE

zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka1)

 

Ja, niżej podpisany ........................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego osoby fotografowanej

 

wyrażam zgodę ............................................................................................................

(tu wpisać imię i nazwisko osoby fotografującej)

 

na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

 

.................................................................................................................................

(tu wpisać imię i nazwisko osoby fotografowanej)

 

 

na potrzeby konkursu „Z książką mi do twarzy”: w materiałach publikowanych, na stronie internetowej PSP nr 23, w gazetkach i gablotach szkół biorących udział w konkursie.

 

.........................................................................

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

Miejscowość.................................................................., data..................................................

 

1)Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

Załącznik 2b do regulaminu „Z książką mi do twarzy”

 

OŚWIADCZENIE

zgody na wykorzystanie wizerunku1)

 

(OSOBA DOROSŁA)

 

Ja, niżej podpisany ...................................................................................................................,

(imię i nazwisko osoby fotografowanej

 

wyrażam zgodę ............................................................................................................

(tu wpisać imię i nazwisko osoby fotografującej)

 

na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby konkursu „Z książką mi do twarzy”: w materiałach publikowanych przez PSP nr 23, na stronie internetowej szkoły, w gazetkach i gablotach szkół biorących udział w konkursie.

 

 

 

.........................................................................

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

Miejscowość.................................................................., data..................................................

 

1)Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami)

Przeczytano: 86 razy. Wydrukuj|Do góry