**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23** *****im. Wojsk Ochrony Pogranicza***** ***************w Wałbrzychu***************

Biblioteka szkolna


Witamy w roku szkolnym 2020/2021

 

 Znalezione obrazy dla zapytania sowa i książki

 

Godziny otwarcia biblioteki

 Poniedziałek 8.30 - 14.30

Wtorek 8.30 – 8.55

9.40 – 13.45

14.30 – 15.15

Środa 8.45 - 15.30

Czwartek 8.30 - 15.15

praca techniczna - dzień bez wypożyczeń

Piątek 8.30 - 14.30


  

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników

i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 §1.

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, zwany dalej regulaminem, obowiązuje w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu i  reguluje:

 • zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich,
 • obowiązki ucznia,  rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowawców klas  związane z wypożyczaniem,
 • postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 

Rozdział 2

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

 § 2.

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne (należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) oraz przekazuje uczniom zakupione materiały ćwiczeniowe.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
 3. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową.
 4. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
 • § 3.
 1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
 2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
 • § 4.
 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie klas I-VIII PSP nr 23 w Wałbrzychu.
 2. Wychowawca klasy odbiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy. Wpisuje do określonego zestawienia numery podręczników udostępnianych uczniom
  i niezwłocznie przekazuje je nauczycielowi bibliotekarzowi.
 3. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Należy je zwrócić dwa tygodnie przed ich zakończeniem.

Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za odbiór od uczniów wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych oraz za przekazanie ich do biblioteki szkolnej.

 1. Wychowawca klasy zapoznaje uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów
  z „Regulaminem korzystania z wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych”. Zostaje to potwierdzone podpisem na oświadczeniu wzór, którego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 • § 5.
 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne.
 2. Zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych zostaje potwierdzony odpowiednim wpisem w tzw. karcie obiegowej obowiązującej w szkole.

 

Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z użytkowaniem podręczników i materiałów edukacyjnych

 

 • § 6.
 1. Przez cały okres użytkowania podręczników i materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek. Zaleca się obłożenie książek.
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zapisów w podręcznikach
   i materiałach edukacyjnych.
 3. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych o zasadach korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

Rozdział 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 

 • § 7.
 1. W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wymienionym w regulaminie, szkoła może żądać od rodziców/opiekunów ucznia odkupienia nowego podręcznika i materiału edukacyjnego.
 2. W przypadku nieodkupienia podręcznika lub materiału edukacyjnego zastosowanie ma art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 3. Przez uszkodzenie podręcznika i materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika i materiału edukacyjnego (m.in.: zabrudzenie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest naprawić dany podręcznik i materiał edukacyjny.
 4. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunięcie skutków naruszeń jest niemożliwe (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek itp.).
 5. Jeżeli do podręcznika dołączone były płyty CD/DVD, mapy, plansze itp. należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty skutkuje koniecznością zwrotu kompletu (podręcznik z załącznikiem)
 6. Przez cały okres udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych, wychowawca klasy, w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, zobowiązany jest do sprawdzania stanu podręczników uczniów, a o ewentualnych zniszczeniach powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia oraz nauczyciela bibliotekarza.

 

 • § 8.
 1. W przypadku braku zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła
  w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

 

 • § 9.
 1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
 2. Decyzje w kwestiach wypożyczania lub udostępniania podręczników
  i materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 września 2019 roku.